نمونه کارهای کارادوس

ارائه خدمات دکوراسیون داخلی تخصصی و بیمارستانی و محیط های درمانی در داخل شرکت و مدیریت پروژه، ساخت فرم های پیچیده دکوراتیو و همراه داشتن تیم های تخصصی بازسازی منازل و شرکت ها